Ledelsesberetning 2015

Skolen har gennem nogle år præsteret overskud, men det har været forventningen at skolens økonomi ville blive strammere, blandt andet som følge af det faldende statstilskud. Dette har da også vist sig at være tilfældet i 2014. Desuden er der i 2014 gennemført omfattende vedligeholdelse og forbedring af skolens fysiske rammer samt ændringer i sammensætningen af skolens lærerkorps, hvilket har haft betydning for det økonomiske resultat. To lærere er fratrådt i sidste del af året hvilket har betydet en del overarbejde, som vi har valgt at udbetale ved årets afslutning. Vi har desuden gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolen, som jeg vil komme tilbage til.

Skolens økonomiske resultat for 2014 er et lille underskud på kr. 13000.
Gennem nogle år har vi håndteret omfattende vedligeholdelsesudgifter af skolens indvendige rammer. Det har været bestyrelsens opfattelse at skolens hovedtrappe og indgangsparti trængte til forbedring, og disse er i 2014 blevet opgraderet. (Der mangler nye lyskilder indgangspartiet, men vi er i dialog med en leverandør om den sag.)
Skolens kontor er blevet renoveret, og der er investeret i akustisk dæmpning og forbedringer af klasseværelserne, som har vist sig at være en gavnlig investering. Det er besluttet, at der nu arbejdes videre med forbedring/hævning af lofterne på skolens gangarealer, for at forbedre indeklima og trivsel. Her på denne etage er det gennemført men vi mangler stadig længere oppe i bygningen. Og så er skolens klima og ventilationsanlæg på vores radar. Vi ved at luftkvalitet og indeklima har en direkte effekt på den læring der foregår i vore lokaler og derfor er ventilationsanlægget noget vi sender til eftersyn.
Skolens økonomiudvalg, der består af medlemmer af bestyrelsen og skolens ledelse, overvåger løbende skolens økonomi med efterfølgende rapportering til den samlede bestyrelse. I den forbindelse er der løbende truffet beslutninger om tilpasninger af omkostningerne. Den økonomiske situation er fortsat i fokus på skolen, og der vil i økonomiudvalget og i de løbende møder mellem bestyrelse og skoleleder blive arbejdet med en fortsat tæt opfølgning af økonomien for at sikre et tilfredsstillende resultat.

Skolens Investeringsplan
Investeringer i IT vil fortsat være en vigtig post. Selvom der i dag er investeret i smartboards i alle klasselokaler, foregår den teknologiske udvikling i et tempo, der fordrer nyanskaffelser og forbedringer i et ikke ubetydeligt omfang. Skolen har et velfungerende It-udvalg der overvåger og analyserer nøje hvad skolens behov måtte være på det felt.
Skolens investeringer i den udvendige vedligeholdelse af skolens bygning i Dronningensgade har været på et meget lavt niveau gennem nogle år. Det er bestyrelsens overbevisning, at dette ikke er holdbar på længere sigt. Det er derfor besluttet at der skal udarbejdes en plan for udviklingen af de fysiske rammer. Det er forventningen, at intentionerne i denne plan for så vidt angår de udvendige rammer vil ligge ud over hvad skolen umiddelbar selv – på trods af en god likviditet kan finansiere. Derfor vil bestyrelsen sideløbende arbejde med supplerende finansiering via fonde.
Skolens økonomiske rammer

Rammerne til skolens økonomi i form af søgningen til skole og SFO er gunstige. Der er en løbende god søgning til skolen, og der har ikke vist sig problemer med at rekruttere elever. Hverken i 0. Klasse, hvor søgningen er betydelig eller i de andre klasser, hvor der måtte blive ledige pladser i årets løb. Skolen er i udgangspunktet en skole i et spor, men har i de senere år søgt at oprette en ekstra klasse på 7. eller 8. klassetrin. Søgningen til skolens SFO er yderst tilfredsstillende, og lever fortsat op til bestyrelsens forventninger. Det er samlet bestyrelsens vurdering, at såvel skolens almindelige drift, såvel som skolens arbejde med de planer og investeringer der er truffet af bestyrelsen forløber fornuftigt.
Fremadrettet.

Vi har valgt at gennemføre en undersøgelse af forældrenes tilfredshed og den har bekræftet nogle ting vi godt vidste: Vores fysiske rammer er et tilbagevendende issue. Vi arbejder på at forbedre de ydre rammer både hvad angår kirkepladsen, som vi er gået sammen med kirken om at forbedre, og de indre rammer som vi løbende ser til. Vi håber at kunne igangsætte udskiftningen af vinduerne mod Dronningensgade allerede her over sommeren 2015. Desuden afsøger bestyrelsen løbende mulighederne for at finde bedre egnede lokaler i lokalområdet.