Legater
 


Til fripladser råder skolen over renterne af Cappelens legat.
Dette beløb bliver fuldt udnyttet til delvise fripladser.


Døttreskolens Rejsefond

Formål:
Det er Rejsefondens formål at yde tilskud til elevers deltagelse i skolerejser, herunder først og fremmest individuelle rejsetilskud, men også til fælles arrangementer under rejser, samt i form af kollektive rejsetilskud.

Fondens midler:
Fondens midler tilvejebringes ved overskud og indsamling ved skole- arrangementer, samt ved frivillige bidrag, gaver, legater m.v. Fondens indtægter og udgifter føres på en separat konto i skolens regnskab.

Administration:
Tildeling af midler sker på basis af ansøgning. Ansøgning om individuelle tilskud skal indeholde en begrundelse for det ansøgte og rettes til skolen.
Tildeling af midler til fællesarrangementer samt kollektive rejsetilskud sker på basis af ansøgning fra den, der skal lede rejsen, og skal indeholde en specifikation over beløbets påtænkte anvendelse. Ansøgninger behandles og godkendes af bestyrelsen.

Ansøgningsfrist:
For ansøgning om tilskud til udenlandsrejser er fristen en måned forud for datoen for indbetaling af rejsens betaling. For andre rejser og arrangementer er fristen en måned forud for afrejse-/arrangementsdatoen.

Fondens opløsning:
Beslutning om opløsning af fonden træffes af bestyrelsen. Ved opløsning overgår fondens midler til skolens formue. Nærværende bestemmelse og retningslinier for Rejsefonden er vedtaget på mødet i bestyrelsen den 25. februar 1986.