Skolens værdier

 

        Christianshavns Døttreskoles vedtægter uddybet:

”I erkendelse af, at skolegangen er et led i det enkelte barns hele udvikling og opdragelse, lægges i undervisning og skoleliv vægt på:

I samværet med eleverne lægges endvidere vægt på et overskueligt, trygt miljø samt et åbent og tillidsfuldt forhold, forældre, lærere og elev imellem.”

Faglighed.
Faglighed vægtes højt på Christianshavns Døttreskole.
Vi tilstræber, at eleverne fordyber sig fagligt ved at give dem rammer, der giver mulighed for at koncentrere sig om faglige emner, der vækker deres nysgerrighed og undren.

Muligheden for fordybelse skabes ved at læse fagene i dobbeltlektioner, lave projekter over et tema eller en problemstilling samt undervisningsdifferentiere.
Faglig indsigt og fordybelse giver eleverne større overblik over fagene og oplevelse af sammenhæng.

Eleverne skal kvalificeres til kritisk og ansvarlig stillingtagen i det omgivende samfund. Der skal kunne sættes spørgsmål ved de informationer eleverne bliver konfronteret med. De skal være i stand til at spørge, undres og reflektere. Nysgerrighed og videbegærlighed styrkes.

Kompetencer.
Vi arbejder med at understrege vigtigheden af respekten for hinanden. Det skal finde sted overalt i skolens hverdag, udbygges i klassens time og i elevrådsarbejdet ved åben dialog.

Børn og unges udvikling og trivsel fremmes ved, at der er brug for dem og at de er med til at gøre noget, der har betydning for helheden.

De skal lære at være opmærksomme på hinandens stærke og svage sider, støtte og motivere hinanden. Hermed bliver de medansvarlige for egen og andres læring. Vi er bevidste om, at eleverne ikke altid magter det selv. Her skal lærerne være vejledere og i visse situationer – dirigenter.

Hvor følelsen af medansvar stiger, mindskes antallet af konflikter, roen om arbejdet bliver naturlig og samtalen, koncentrationen og kreativiteten øges.

Alle elever skal opleve at være værdifulde. Det sikres ved, at skolen skaber en ånd, hvor overskuelighed i et trygt miljø med anerkendelse og et godt humør er en stor del af skolens hverdag. Omgangstonen skal give anledning til, at såvel børn som voksne føler sig velkomne på Christianshavns Døttreskole. God opførsel er en selvfølgelighed.

Traditioner.
Christianshavns Døttreskole lægger vægt på fællesskab. Eleverne skal lære at tage hensyn til hinanden og være hjælpsomme. Man skal kunne overskride egne grænser og give sig hen i fællesskabet.

Skolens virke beror på en kristen – humanistisk tankegang. Eleverne skal forholde sig til de værdier og traditioner, der præger vores kultur.

Christianshavns Døttreskole har et tæt samarbejde med Vor Frelsers Kirke, som daterer sig tilbage til skolens oprettelse og til, da N. F. S. Grundtvig var præst ved kirken og i en længere periode bestyrelsesmedlem på skolen.

I dagligdagen udmønter det sig i, at vi hver morgen alle er samlet til morgensang. Her synger vi årstidens sange, salmer, historiske sange og moderne børne/ungdomssange, ligesom vi beder ”Fadervor”. Det skal ses som led i børnenes dannelse, men også fordi det giver alle en god rolig start på dagen. Eleverne planlægger jævnligt små indslag til gennemførelse af morgensamværet, det er væsentlig for os, at eleverne lærer at stå foran andre samt at tilhørerne/tilskuerne levende følger deres kammerater.

Skolens fødselsdag er en årlig tilbagevendende begivenhed, vi alle nyder.

Klassen.
Klassen skal fungere som et fællesskab, hvor den enkelte elev skal kunne føle sig som en værdifuld del af klassen og af fællesskabet.

Som fundament er det derfor vigtigt, at klasselæreren etablerer, styrker og udvikler tilhørsforholdet til klassen gennem fælles oplevelser – ofte i samarbejde med andre lærere, elever, forældre og parter udenfor skolen.

Oplevelserne skal give mulighed for at være med – at indgå i et fællesskab og etablere dets værdinormer.

Der skabes på Christianshavns Døttreskole et miljø, der understøtter elevens mulighed for at tilegne sig kundskaber, for at eksperimentere, udfolde sig og lege. Denne proces har til hensigt at støtte eleverne i deres dannelsesproces – og må ske med skyldig hensyntagen til deres individuelle kompetencer.

På den ene side skal eleven finde tryghed og opleve, at klasselæreren og klassens øvrige lærere accepterer og kender den enkeltes personlige udgangspunkter. På den anden side skal eleverne udfordres, så de kan og tør kaste sig ud i det nye og ukendte. Det skal altså tilstræbes at finde en frugtbar balance mellem det trygge, kendte og det udfordrende.

Fællesskab.
Vi lærer eleverne at de skal være opmærksomme på hinandens stærke og svage sider, De skal lære, ved samarbejde om f.eks. en opgave, at støtte hinanden.

Konkret kommer det bl.a. til udtryk ved de flotte stykker, alle elever hvert år opfører til skolens fødselsdag d. 2. december. Fællesskabet om skabelse, fremførelse af et kunstværk eller et teaterstykke prioriteres højt. Her skal de lære at være kvalitetetsbevidste. Man kan altid forsøge at gøre tingene bedre. En sidegevinst er, at det for børnene er et pusterum fra de faglige krav.

Ved morgensang skiftes eleverne til et par gange om ugen at stå for morgensang. Det kan være: læse et digt, de har skrevet, fremføre en sang, danse o.a. Herudover bedes der ”Fadervor”. For os er det vigtigt at børnene lærer og er trygge ved at stå overfor en større flok. Det giver dem selvtillid. Kammeraterne er det bedste ”publikum,” forældre deltager også hyppigt.

Kunst åbner mulighed for at åbne sider af sindet, som ellers ikke kommer i brug i børnenes hverdag. Det er vigtigt at fremme koncentration, fordybelse, grænseoverskridelse og frigørelse hos børnene. Fællesskab omkring værkerne prioriteres højt. Her er børnene afhængige af hinanden.

På Christianshavns Døttreskole tilstræbes, at omgivelserne fremstår æstetiske. Børn lærer bedst, når de trives i rammer, der er rolige og samtidig virker inspirerende. De æstetiske værdier kommer til at spille en voksende rolle for fremtidens unge og voksne.

I dagligdagen gør vi vedvarende børnene opmærksomme på, at vi er afhængige af hinanden. Konkret udmøntes det ved, at ældre elever ser efter de mindre og aktiverer dem i frikvartererne, pakker frugt og mælk til hinanden o.a. Vi er naturligvis særlig opmærksomme på, at børn ikke mobbes, hvilket kan være mere synligt på en skole i eet spor.