Undervisningsmiljøundersøgelse 2015. På grundlag af nedenstående undersøgelse er der efterfølgende gjort tiltag for at forbedre de områder, der ikke havde så høj en score.

223 elever på skolen.
199 elever har besvaret det giver en svarprocent på 89,2 %

Bedømmelsen/scoren af undersøgelsen er inddelt i følgende vurderinger/karakterer
1. Meget positiv
2. Positiv
3. Neutral
4. Mindre positiv
5. Negativ

Skolens samlede score under de fem undersøgelsesområder

Trivsel: Meget positiv vurdering
Indeklima: Positiv vurdering
Fysiske og æstetiske rammer: Positiv vurdering
Fagligt læringsmiljø: Positiv vurdering
Sundhed: Meget positiv vurdering
Trivsel på skolen
Eleverne vurderer et yderst godt trivselsmiljø på skolen. Eleverne er glade for at gå i skole, de oplever stor tryghed, og en stor procentdel er glade for deres
klasse. Undersøgelsen viser, at der bliver taget godt hånd om mobning og drilleri - 90 % af besvarelserne er i den positive ende. Lærer/elevrelation er ligeledes
yderst tilfredsstillende.

Det negative: Oplever ikke god .......
Trivsel: 3%
Mobning og alvorlig drilleri: 9 %
Lærer/elevrelation: 5 %
Fagligt læringsmiljø
Selvom undersøgelsen viser det næstbedste score: Eleverne er positive overfor skolens faglige læringsmiljø, så er der ingen tvivl om, at her er der nogle udfordringer, når man nærlæser undersøgelsen:
Trivsel
40% af eleverne oplever det som neutral.
6% Mindre positiv
4% Negativ
I timerne og undervisningen viser tallene:
Meget positiv: 14 %
Positiv: 13%
Neutral: 45 %
Negativ: 13 %
Faglig evaluering og vejledning:
Neutral: 43 %
Mindre positiv: 4 %
Negativ: 2 %
Konklusion: l denne afdeling har vi en stor gruppe omkring 40 % som i hver kategori besvarer neutralt.

Sundhed
Eleverne føler, de har et godt helbred, befinder sig godt på skolen. Umiddelbart ikke rigtig noget at tilføje.
Fysiske og æstetiske rammer. I denne afdeling er alle svarmuligheder blevet brugt.
Hvordan opfatter du din klasse:
Neutral: 42 %
Mindre positiv: 12 %
Negativ: 7 %


Skolens generelle indearealer:
Neutral: 34 %
Mindre positiv: 5 %
Negativ: 12 %
Generelt indtryk af skolen:
Neutral: 49 %
Mindre positiv: 13 %
Negativ: 5 %


Sikkerhed - eks i tilfælde af brand:
Meget positiv: 87 %
Negativ: 11 %
Konklusionen må være, at 11 % ikke ved, hvad de skal gøre i tilfælde af f. eks brand.
Indeklimaet
Under dette punkt er alle svarmuligheder også brugt. Mange elever oplever støj, dårlig luft og enten koldt eller varmt i klasselokalet. Det er noget man bør se på.
Detaljer
Er du glad for at gå i skole?
Bedømmelse:
1. Ja, altid
2. Ja, for det meste
3. Nogen gange
4. N ej, ikke så tit
5. Nej, aldrig.
Eleverne i indskolingen er meget glad for at gå i skole. Scoren er meget høj både blandt drenge og piger næsten 100 % score - dog svarer 3 % af drengen af de
oplever det som negativt. Mellemtrinnet har ligeledes en god score. Udskolingen begynder svarene at variere: ca. 25 % svarer at de nogen gange er
glad for at gå i skole. 5 % af drengen svarer nej ikke så tit.
Pigerne svarer 3 % negativ. Mange af eleverne er glade for at gå i skole i udskolingen, men de 25 % bør man se på.
Venskaber og klassen
Får på alle trin flot score - der er kun bedømmelse: ja, altid og ja, for det meste.


Frikvarter
I indskolingen oplever 3 % af drengene, at de aldrig har nogen at lege med i frikvarterne. 8 % af pigerne oplever de bliver uvenner med en fra klassen tit.
På mellemtrinnet er der enkelt som oplever 12 % af drengene at de nogen gange har nogen at lege med i frikvarterne. Hos pigerne er det 5 % og 8% oplever
sjældent at de har nogen at lege med. På mellemtrinnet oplever 34 % tit konflikter i deres hverdag og derudover oplever 11 % af pigerne at de tit bliver uvenner med nogen. I udskolingen er der en generel tilfredshed, enkelt udfald i om man bliver uvenner med nogen i skolen, det sker af og til. Dog ca 11 % tænker af og til på at skifte skole. Svært at vurdere nedenstående - da nogen er baseret på 1 - 4 besvarelser og dermed måske svært at konkludere. De elever som har besvaret at de bliver mobbet i ca 3 % af drengene i indskolingen - får nogle flere uddybende spørgsmål: Vi skal være opmærksom på følgende: Enkelte oplever de bliver mobbet af lærerne og flere oplever de ikke får hjælp af en voksen eller andre elever, når de bliver drillet. På mellemtrinnet oplever ca. 12 % at nogen bliver drillet/mobbet fra deres klasse, altså ikke dem selv. Dem som mobber er både fra egen klasse, ældre og yngre klasser. Bemærk 20 % af mobningen opleves af lærerne. I udskolingen er de ældre og tør måske indrømmer at de har været med til at mobbe. Hos drengene 6 % og hos pigerne 3 % indrømmer de har været med til at mobbe, men undersøgelsen svarer ikke hvor tit og hvor meget det sker. 11 % af drengene i indskolingen oplever at de ikke har nogen at tale med, når de bliver ked af det. På mellemtrinnet oplever 24 % af pigerne at de ikke har nogen at tale med. Er du glad for dine lærere - pas på med at konkludere for meget ved ordet skæld ud - det blev brugt flere gange i undersøgelsen - I indskolingen er man meget glade for sine lærere, dog oplever mange at blive skældt ud. Drengene 68 % svarer nogen gange og pigerne svarer 64 % nogen gange. På mellemtrinnet er man ligeledes meget glade for sine lærere, men her opleves også skæld ud ca. hos drengene 38 % og pigerne 2S %. Ca. 24 % af pigerne på mellemtrinnet oplever at de ikke kan tale med nogen, når de er kede af det. I overbygningen oplever 42 % af drengene at de ikke har nogen at tale med, når de er kede af det. 26 % hos pigerne.


Faglig/læring
Indskoling: godt læringsmiljø - dog er det 71 % som oplever timerne spændende nogle gange. Mange af drengene har svært ved at koncentrere sig i timerne ca. 14 %. - ca. 14 % oplever at klassekammeraterne ikke hjælper hinanden i timerne. Mellemtrinnet: Ligeledes et godt læringsmiljø, men her begynder alle svarmuligheder at vise sig. Få oplever de ikke får ros af lærerne ca. S % Udskolingen: Faktisk ikke tosset læringsmiljø, men ca. 14 % oplever det kun i få fag. Få oplever de ikke får ros af lærerne. Ca. S %. En stor del af eleverne oplever ikke medbestemmelse i timerne.


Sundhed
Indskoling: S % af drengene føler sig alene. 11 % af drengen oplever tit de er hjemme fordi de er syge. Mellemtrinnet: 6 % i alt. - 6 % oplever de føler, de har det dårligt for tiden. 12 % har inden for de sidste to måneder haft 11 eller flere fraværsdag det skyldes 8 % træt af at gå i skole, 8 % kan ikke overskue deres hverdag. Udskolingen: 10 % i alt. - 6 % oplever de føler, de har det dårligt for tiden. Det skyledes 8 % alt fra en lærer, problemer derhjemme, kan ikke overskue hverdagen til svar muligheden: Andet.


Fysiske og æstetiske rammer.
Toiletterne er på alle trin får et højt negativt svar. Ligeledes gøres udearealer.
Elevrådet
Alle svarmuligheder bliver brugt, kan generelt sige at de fleste oplever ikke at have meget indflydelse.
Larm
Indskolingen: 22 % bliver forstyrret af larm i timerne. - 71 % nogengange. Mellemtrinnet: 3 % meget tit, - SS % ja tit. Udskolingen; 12 % ja meget tit, 20 % ja, tit. 42 % nogle gange.
Lys
Indskoling: 13 % oplever der er for lidt lys i klasselokalet. 26 % oplever temperaturen i klassen variere alt for meget. Udskolingen: Mange oplever dårlig luft i klassen.
Ifølge elevernes kommentar
Savner flere kreative fag, så som hjemmekundskab - sløjd - andet kreativt.