Evaluering

Følgende indsatsområder været i fokus i skoleåret 2016/17:

Overordnet har alle indsatsområder fokus på at kvalificere skolens værdigrundlag: fællesskab, faglighed, dannelse og demokrati. Ligeledes har formålet med indsatsområderne været at understøtte skolens samlede undervisning.

I nærværende evaluering er der fokus på:

Den samlede undervisning:

Udover den almindelige undervisning, hvor skolen følger fælles mål og fører eleverne op til folkeskolens 9. klasses prøve i alle fag.

Skolen afholder terminsprøver og årsprøver fra 5. klasse.

Skolen følger Undervisningsministeriets vejledende timetal og har dog fag hvor timetallet er højere.

 

Indskoling: Flere delehold, flere pædagogtimer

Mellemtrin: Både tysk og fransk i første halvdel af 5. klassetrin, madkundskab, håndværk og design

Udskoling: valgfag

Valgfag:

I 2016/17 er det samlede timetal gået op. Dette på grund af valgfag, delehold i fysik og udvidelse af de kreative/musiske fag.

Evalueringen er foretaget løbende – dels på lærerådsmøder og udvalgsmøder. Derudover har der været løbende samtaler med skolens lærere i forbindelse med udvidelse af elevernes undervisningstimer. Overordnet peger resultaterne på en tilfredshed blandt lærere og elever.

Den digitale undervisningsplan:

I samarbejde med IT-udvalget har skolen fået kortlagt hvilke muligheder og hvilke behov lærerne og skolen har for at få de ønskede visioner gennemført.

Overordnede pegede evalueringen på, at skolen investerer i et kompetenceløft på bestemte klassetrin. Dette iværksættes i løbet af skoleåret 2017/18

Individuelle samtaler:

I forbindelse med elevers trivsel og læring har skolen valgt at styrke relationerne mellem lærer/elev. Lærerne afholder tre samtaler om året med eleverne og der er efterfølgende lagt en plan for opfølgning, hvor der laves en handleplan for den enkelte elev.

Opfølgningsplan:

Nogle af indsatsområderne løber over en længere periode og disse vil der blive fulgt op på senere det drejer sig om:

Ovenstående fokusområder vil blive evalueret i foråret 2017/18.